ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการสร้างพระมหาเจดีย์ สถาปัตยกรรมไทยแห่งแรก
ชื่อ พระมหาเจดีย์ พุทธบูชา มหาโลกนาถ ปชาสามัคคี ศรีอนาลโย
พร้อมศูนย์ปฏิบัติธรรม
 วัดนิวสาลวัน   จังหวัดโคมิลล่า  ประเทศบังคลาเทศ

ความเป็นมา
                   สืบเนื่องจาก พระอาจารย์ สุจิต สุคโต ภิกษุชาวบังคลาเทศซึ่งมาศึกษาเล่าเรียน และได้พำนักอาศัย  อยู่ที่วัดพุทธบูชา ด้วยความเมตตาอุปถัมภ์ของพระราชภาวนาพินิจ (หลวงพ่อสนธิ์  อนาลโย)ต้องการสืบสานเจตนารมณ์ ท่านอุปัชฌาย์อาจารย์ หลวงพ่อพระสังฆราช โชติปาล มหาเถโร   ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๐ ของประเทศบังคลาเทศ ที่มีปณิธานแน่วแน่  ในอันที่จะรักษา เผยแผ่และดำรงไว้ซึ่งคุณค่า และความศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งพระพุทธศาสนา  โดยได้ปรารภ การก่อสร้างพระมหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อให้ชาวพุทธในบังคลาเทศได้ กราบไหว้ บูชา สักการะ  แต่ท่านได้สิ้นพระชนม์ไปก่อน
                        ทั้งนี้พระอาจารย์สุจิต ซึ่งเป็นศิษย์ใกล้ชิดทราบถึงเมตตาจิตของท่านอุปัชฌาย์ว่า ท่านต้องการให้พระพุทธศาสนาที่ยังเหลืออยู่น้อยนิด ( ประมาณ   .  ของประชากร  ๑๗๐ ล้าน ) ในบังคลาเทศ  ให้คงอยู่ และขยายให้กว้างขวางขึ้น จำเป็นต้อง มี   ศาสนสถาน  พระมหาเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ องค์แทนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   และศูนย์ปฏิบัติธรรม  เพื่อชาวพุทธ      บังคลาเทศและทั่วโลกได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนและปฏิบัติให้เกิดความสุข สงบ ร่มเย็นในชีวิตต่อไป

วัตถุประสงค์
๑.     สร้างพระมหาเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุให้สำเร็จลุล่วง ตามเจตนารมณ์ของ           พระสังฆราช โชติปาล มหาเถโร
๒. ให้พุทธศาสนิกชนชาวบังคลาเทศ-ไทย และทั่วโลก ได้มีศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ไว้         สักการบูชา และปฏิบัติธรรมสร้างบุญกุศล
๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยให้ชาวต่างประเทศที่ได้มาชมโบราณสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ และ             ชมประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนาในชมพูทวีป สมัยพุทธกาล ได้มีโอกาส  กราบนมัสการ          พระบรมสารีริกธาตุ และปฏิบัติธรรม  จังหวัด โคมิลล่า
๔.    เป็นสถานที่ รองรับเยาวชนนักศึกษาให้เรียนรู้ อบรมจิตใจเป็นคนดีตั้งแต่เด็กๆ
๕.    ถือเป็นพระพุทธศาสนสัมพันธ์ที่มีค่า ระหว่างประเทศไทย และ ประเทศบังคลาเทศ
๖.     ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้ชาวบังคลาเทศโดยทั่วไป

วิธีดำเนินการ
๑.    พระอาจารย์ สุจิต สุคโต พระบังคลาเทศที่มาศึกษา และพำนักอยู่วัดพุทธบูชา  ประทับใจความเป็นไทย เริ่มต้นเขียนแบบ ปรึกษา สถาปนิกและวิศวกรไทย นำเสนอ และกราบเรียนหลวงพ่อสนธิ์อนาลโย ทราบ และขอรับการสนับสนุน และท่านให้ไปทำการก่อสร้างได้เป็นสถาปัตยกรรมไทย (เป็นประธาน ทำการวางศิลาฤกษ์ เมื่อ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔)
๒.   จัดหาปัจจัย การก่อสร้างตามโครงการจาก พุทธศาสนิกชนชาวไทย และชาว             บังคลาเทศ เชิญชวนทำบุญ บริจาคทรัพย์ พร้อมปัจจัยสร้างศาสนสถานในพระพุทธศาสนา
๓.   ประสาน บุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ ร่วมมือ ร่วมใจกันทั้ง  ประเทศ เพื่อจัดแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ ด้วย วิธีการ “ จิตอาสา
๔.   ประสาน หน่วยงาน องค์กร สถาบันที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานในโครงการเพื่อให้คำแนะนำ ความสะดวก ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายของ  ประเทศ

ปัญหาอุปสรรค
๑. โครงการสร้างพระมหาเจดีย์ สถาปัตยกรรมไทยบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพร้อมอาคารปฏิบัติธรรม ใช้งบประมาณ ประมาณ ๔๙ ล้านบาท นับแต่เริ่มวางศิลาฤกษ์  ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน เก็บปัจจัยเริ่มก่อสร้างได้ เพียง  ล้านบาท จึงยังขาดปัจจัยอีกเป็นจำนวนมาก
๒. การดำเนินการบางครั้งติดปัญหา เกี่ยวกับ สังคม (มุสลิมวัฒนธรรม (ที่แตกต่าง)การเมือง (มีความขัดแย้ง)  ทำให้ล่าช้า และขาดแคลน วัสดุบ้าง
๓. การควบคุม ประสานงานเพื่อความเข้าใจก่อนลงมือทำงาน ในแต่ละขั้นตอน มีปัญหาที่อุปกรณ์  วิธีการทำแบบไทยๆ  และบุคลากรน้อย
๔.   เนื่องจากเป็นสถาปัตยกรรมไทย ผู้ก่อสร้าง และผู้ควบคุมงาน ชาวบังคลาเทศไม่มีประสบการณ์บางอย่างที่เกี่ยวกับ ศิลปกรรม เช่นลวดลายไทย จำเป็นต้อง เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจ ดูงาน  สถานที่จริงบ่อยครั้ง


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑.  โครงการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ฯ พร้อมอาคารปฏิบัติธรรมจะแล้วเสร็จ ภายใน   ประมาณ ปี ๒๕๕๗
๒. เปิด  ฝึกอบรม ทาน ศีล ภาวนา  และทำกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้   ชาวพุทธบังคลาเทศ ได้ ภายใน ปี ๒๕๕๘
๓.    ถือเป็นศาสนสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในประเทศ บังคลาเทศ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายไทย:  
พระราชภาวนาพินิจ (หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโยเจ้าอาวาส วัดพุทธบูชา กรุงเทพฯ
พระอาจารย์ สุจิต สุคโต  วัดพุทธบูชา  และลูกศิษย์
.  อาจารย์ ชยานันท์ สัลย์สญชัย (ชัย) และคณะ

ฝ่ายบังคลาเทศ:
มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช โชติปาล มหาเถโร    .โคมิลล่า  ประเทศบังคลาเทศ
      ๒พระศีลภัทระ มหาเถโร   เจ้าอาวาส วัดนิวสาลวัน      

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ

ทำบุญสร้างพระมหาเจดีย์สถาปัตยกรรมไทย บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมศูนย์ปฏิบัติธรรม
 วัดนิวสาลวันวิหาร โคมิลล่า ประเทศบังคลาเทศ
ร่วมกับ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาพินิจ (สนธิ์ อนาลโย)
เจ้าอาวาส วัดพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีเมตตาให้ดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้เป็นศาสนสถาน สำหรับชาวพุทธทั่วโลกได้กราบสักการะบูชา.


ติดต่อทำบุญได้ที่
พระราชภาวนาพินิจ (หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย)
เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา


โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาประชาอุทิศ-ทุ่งครุ ในนาม 
พระราชภาวนาพินิจ (สนธิ์) คำมั่น เลขที่ 465-0-27572-5   โทร. 087-8289995

หรือ
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกสิกรไทย  สาขาทุ่งครุ ในนาม พระสุจิต สุคโต
เลขที่ 756-2-57545-0

หรือ
A/C Name: NEW SALBAN VIHARA
Account No. 102109056-3
JANATA BANK LIMITED
Gandhamati Bazar Branch
Kotbari, Comilla, Bangladesh.
Swift Code: JANBBDDHCCN

ติดต่อพระสุจิต สุคโต  กุฏิอนาลโย วัดพุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140  โทร090-5655440

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน เจริญด้วย จตุรพิธพรชัย มี อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณ ธนสารสมบัติตลอดไปด้วยเทอญ


ดูภาพงานก่อสร้าง Click ที่นี้