ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพระมหาเจดีย์ พุทธบูชา มหาโลกนาถ ปชาสามัคคี ศรีอนาลโย
(PEACE  PAGODA  ANALAYO)

ความเป็นมา
             เนื่องจากสมเด็จพระสังฆราชโชติปาล มหาเถโร องค์ที่10 ของประเทศบังคลาเทศ   ที่มีปณิธานแน่วแน่ ในอันที่จะรักษา เผยแผ่และดำรงไว้ซึ่งคุณค่า และความศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งพระพุทธศาสนา โดยได้ปรารภ การก่อสร้างพระมหาเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อให้ชาวพุทธในบังคลาเทศได้ กราบไหว้ บูชาสักการะ แต่พระองค์ท่านได้สิ้นพระชนม์ไปเสียก่อน                            
      พระสุจิต สุคโต ภิกษุชาวบังคลาเทศ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิด ทราบถึงเมตตาจิตของท่านอุปัชฌาย์ ว่าท่านต้องการให้พระพุทธศาสนาที่ยังเหลืออยู่น้อยนิด ในบังคลาเทศ (ประมาณ 0.9%ของประชากร170 ล้านคน)ให้สามารถดำรงอยู่   และขยายให้กว้างขวางขึ้นจำเป็นต้องมีศาสนสถาน พระมหาเจดีย์ บรรจุพระบรมสาริกธาตุ องค์แทนสมเด็จ           พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมศูนย์ปฏิบ้ติธรรม เพื่อชาวพุทธบังคลาเทศ และทั่วโลกได้         มีโอกาสศึกษา และปฏิบัติตามหลักธรรม คำสอนให้เกิดความ สุข ความสงบ ร่มเย็นในชีวิต
               ดังนั้น พระสุจิต  สุคโต  ซึ่งเข้ามาศึกษาเล่าเรียน และพำนักอาศัย อยู่ในความเมตตาอุปถัมภ์ ของพระราชภาวนาพินิจ (หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย) ณ วัดพุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ  มีความต้องการ และประสงค์สืบสาน เจตนารมณ์ ท่านอุปัชฌาย์อาจารย์
               จึงดำริที่จะต้องสร้างพระมหาเจดีย์ ดังกล่าว โดยนำเสนอ  "โครงการ สร้าง      พระมหาเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมศูนย์ปฏิบัติธรรม สถาปัตยกรรมไทยแห่งแรก ณ วัดนิวสาลวันวิหาร จังหวัดโคมิลล่า  ประเทศบังคลาเทศ"    พร้อมทั้งขออนุญาต ต่อ   พระเดชพระคุณ พระราชภาวนาพินิจ (หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย) ซึ่งท่านเมตตารับเป็นประธาน ใน โครงการก่อสร้าง ดังกล่าว   เพื่อดำเนินการต่อไป.

วัตถุประสงค์
1.     สร้างพระมหาเจดีย์  บรรจุพระบรมสารีริกธาตุให้สำเร็จลุล่วง ตามเจตนารมณ์ของพระสังฆราช โชติปาล มหาเถโร เพื่อ ส่งเสริม ศีลธรรม-ปฏิบัติธรรมให้ชาวบังคลาเทศ ตามหลักพระพุทธศาสนา
2.     ถือเป็น ศาสนสถาน  และเป็นพุทธศาสนสัมพันธ์   ระหว่างประเทศไทย  กับ บังคลาเทศ
3.      ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยให้ชาวต่างประเทศที่ได้มาชมโบราณสถาน  อันศักดิ์สิทธิ์ และ ชมประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนาในชมพูทวีป สมัยพุทธกาล ได้มีโอกาส กราบนมัสการ พระบรมสารีริกธาตุ และปฏิบัติธรรม จังหวัด โคมิลล่า


วิธีดำเนินการ
1.     พระอาจารย์ สุจิต สุคโต พระบังคลาเทศที่มาศึกษา และพำนักอยู่วัดพุทธบูชา  ประทับใจความเป็นไทย เริ่มต้นเขียนแบบ ปรึกษา สถาปนิกและวิศวกรไทย นำเสนอ และกราบเรียนหลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย ทราบ และขอรับการสนับสนุน และท่านให้ไปทำการก่อสร้างได้เป็นสถาปัตยกรรมไทย แห่งแรก (โดยมอบให้ พระสีลภัททะ มหาเถโร เป็นประธาน ทำการวางศิลาฤกษ์ เมื่อ 20 ตุลาคม 2554)
2.     จัดหาปัจจัย การก่อสร้างตามโครงการจาก พุทธศาสนิกชนชาวไทย และชาว             บังคลาเทศ เชิญชวนทำบุญ บริจาคทรัพย์ พร้อมปัจจัยสร้างศาสนสถานในพระพุทธศาสนา
3.     ประสาน บุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ ร่วมมือ ร่วมใจกันทั้ง 2 ประเทศ เพื่อจัดแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ ด้วย วิธีการ จิตอาสา
4.     ประสาน หน่วยงาน องค์กร สถาบันที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานในโครงการเพื่อให้คำแนะนำ ความสะดวก ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายของ 2 ประเทศ


ปัญหาอุปสรรค
1.     โครงการสร้างพระมหาเจดีย์ สถาปัตยกรรมไทยบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพร้อมอาคารปฏิบัติธรรม ใช้งบประมาณ ประมาณ 28 ล้านบาท นับแต่เริ่มวางศิลาฤกษ์  ตุลาคม 2554 ถึงปัจจุบัน  เก็บปัจจัยก่อสร้างได้ เพียง 10  ล้านบาท จึงยังขาดปัจจัยอีกเป็นจำนวนมาก
2.      การดำเนินการบางครั้งติดปัญหา เกี่ยวกับ สังคม วัฒนธรรม (ที่แตกต่าง) การเมือง (มีความขัดแย้งทำให้ล่าช้า และขาดแคลน วัสดุบ้าง
3.     การควบคุม ประสานงานเพื่อความเข้าใจก่อนลงมือทำงาน ในแต่ละขั้นตอน  มีปัญหาที่อุปกรณ์  วิธีการทำแบบไทยๆ  และบุคลากรน้อย
4.     เนื่องจากเป็นสถาปัตยกรรมไทย ผู้ก่อสร้าง และผู้ควบคุมงาน ชาวบังคลาเทศไม่มีประสบการณ์บางอย่างที่เกี่ยวกับ ศิลปกรรม เช่นลวดลายไทย จำเป็นต้อง เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ตรวจ ดูงาน สถานที่จริงบ่อยครั้ง


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.     โครงการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ฯ พร้อมอาคารปฏิบัติธรรมจะแล้วเสร็จ ภายใน ประมาณ ปี 2558
2.     เปิด  ฝึกอบรม สอนสมาธิ  และทำกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ให้ชาวพุทธบังคลาเทศ
3.      ถือเป็นพุทธศาสนสถาน สถาปัตยกรรมไทยที่สำคัญแห่งหนึ่งในบังคลาเทศ
รวมทั้งเป็นพุทธศาสนสัมพันธ์ ระหว่างประเทศไทย กับ ประเทศบังคลาเทศ ด้วย


ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายไทย:
1.     พระราชภาวนาพินิจ (หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย)เจ้าอาวาส วัดพุทธบูชา กรุงเทพฯ
2.     พระอาจารย์ สุจิต สุคโต  วัดพุทธบูชา  และลูกศิษย์
ฝ่ายบังคลาเทศ:
1.     มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช โชติปาล มหาเถโร  จ.โคมิลล่า บังคลาเทศ
2.     พระสีลภัททะ มหาเถโร เจ้าอาวาส วัดนิวสาลวัน


โครงการสร้างพระมหาเจดีย์ พุทธบูชา มหาโลกนาถ ปชาสามัคคี ศรีอนาลโย   พร้อมอาคารปฏิบัติธรรม วัดนิวสาลวัน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
      ส่วนองค์ยอดเจดีย์  เป็นโดม เตรียมเพื่อใช้ประดิษฐาน และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  สร้างด้วย สแตนเลส สีทอง ความสูง  16 เมตร
      ชั้น 2 ด้านในเจดีย์  มีพระพุทธรูป ประจำ 4 ทิศ  และ มีรูปเหมือนของ ครูบาอาจารย์  ตั้งไว้ โดยรอบ ให้เป็นที่เคารพ สักการะ ของชาวพุทธโดยทั่วไป
      ชั้นล่าง เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม


สำหรับด้านหน้า องค์พระมหาเจดีย์ ประดิษฐาน พระพุทธรูป ปางลีลา  ความสูง 7.79 เมตร

จากประมาณการ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 29 ล้านบาท
ได้จ่ายเงินในส่วน โครงสร้าง อาคารปฏิบัติธรรม ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึง ปัจจุบัน เป็นเงิน  10 ล้านบาท
  ยังรอการจ่าย  ค่าสร้าง  และติดตั้งองค์เจดีย์  สแตนเลส สีทอง สูง 16 เมตร  เป็นเงิน  6-7 ล้าน บาท
 ยังเหลือค่าใช้จ่าย ในการ สร้างพระพุทธรูปเป็นพระประธาน  หล่อรูปเหมือน             ครูบาอาจารย์  รวมทั้งการตกแต่งภายใน และภายนอก ซึ่งยังขาดปัจจัย อยู่มาก


ติดต่อทำบุญได้ที่

พระราชภาวนาพินิจ (หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย)
เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา


โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์:
Ø ชื่อ พระราชภาวนาพินิจ (สนธิ์ คำมั่น)
ธนาคารกรุงไทย สาขาประชาอุทิศ-ทุ่งครุ
         เลขที่  465-0-27572-5
Ø ชื่อ พระสุจิต สุคโต
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาทุ่งครุ
         เลขที่  756-2-57545-0

ติดต่อ : พระสุจิต สุคโต โทร. 090-5655440, คุณจิตรา เพชรวงศ์ โทร. 081-8046215

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน เจริญด้วย จตุรพิธพรชัย
มี อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณ ธนสารสมบัติตลอดไปด้วยเทอญ

ดูภาพงานก่อสร้าง Click ที่นี้