ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการสร้างพระมหาเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมศูนย์ปฏิบัติธรรม สถาปัตยกรรมไทยแห่งแรก
ชื่อ พระมหาเจดีย์ พุทธบูชา มหาโลกนาถ ปชาสามัคคี ศรีอนาลโย
ชื่อ ภาษาอังกฤษ (PEACE  PAGODA  ANALAYO)
วัดนิวสาลวัน   จังหวัดโคมิลล่า  บังคลาเทศ

ความเป็นมา
                สมเด็จพระสังฆราชโชติปาล มหาเถโร  องค์ที่ ๑๐   ของประเทศบังคลาเทศ   ที่มีปณิธานแน่วแน่  ในอันที่จะรักษา เผยแผ่และดำรงไว้ซึ่งคุณค่า และความศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งพระพุทธศาสนา โดยได้ปรารภ การก่อสร้างพระมหาเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อให้ชาวพุทธในบังคลาเทศได้ กราบไหว้ บูชา สักการะ  แต่ท่านได้สิ้นพระชนม์ไปก่อน                          เนื่องจาก พระอาจารย์ สุจิต สุคโต ภิกษุชาวบังคลาเทศซึ่งมาศึกษาเล่าเรียน และได้พำนักอาศัย  อยู่ที่วัดพุทธบูชา ด้วยความเมตตาอุปถัมภ์ของพระราชภาวนาพินิจ (หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย) ต้องการสืบสานเจตนารมณ์ ท่านอุปัชฌาย์อาจารย์ หลวงพ่อพระสังฆราช โชติปาล มหาเถโร
                   ทั้งนี้พระอาจารย์สุจิต ซึ่งเป็นศิษย์ใกล้ชิดทราบถึงเมตตาจิตของท่านอุปัชฌาย์ว่า ท่านต้องการให้พระพุทธศาสนาที่ยังเหลืออยู่น้อยนิด ( ประมาณ   . %  ของประชากร  ๑๗๐ ล้าน ) ในบังคลาเทศ  ให้คงอยู่ และขยายให้กว้างขวางขึ้น จำเป็นต้อง มี   ศาสนสถาน  พระมหาเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ องค์แทนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   และศูนย์ปฏิบัติธรรม  เพื่อชาวพุทธ บังคลาเทศ และทั่วโลกได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนและปฏิบัติให้เกิดความสุข สงบ ร่มเย็นในชีวิตต่อไป


วัตถุประสงค์
๑.   สร้างพระมหาเจดีย์  บรรจุพระบรมสารีริกธาตุให้สำเร็จลุล่วง ตามเจตนารมณ์ของพระสังฆราช โชติปาล มหาเถโร เพื่อ ส่งเสริม ศีลธรรม-ปฏิบัติธรรมให้ชาวบังคลาเทศ ตามหลักพระพุทธศาสนา
๒.   ถือเป็น ศาสนสถาน  และเป็นพุทธศาสนสัมพันธ์    ระหว่างประเทศไทย กับ บังคลาเทศ
๓.    ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยให้ชาวต่างประเทศที่ได้มาชมโบราณสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ และ ชมประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนาในชมพูทวีป สมัยพุทธกาล ได้มีโอกาส กราบนมัสการ พระบรมสารีริกธาตุ และปฏิบัติธรรม จังหวัด โคมิลล่า

วิธีดำเนินการ
๑.   พระอาจารย์ สุจิต สุคโต พระบังคลาเทศที่มาศึกษา และพำนักอยู่วัดพุทธบูชา  ประทับใจความเป็นไทย เริ่มต้นเขียนแบบ ปรึกษา สถาปนิกและวิศวกรไทย นำเสนอ และกราบเรียนหลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย ทราบ และขอรับการสนับสนุน และท่านให้ไปทำการก่อสร้างได้เป็นสถาปัตยกรรมไทย แห่งแรก (โดยมอบให้ พระสีลภัททะ มหาเถโร เป็นประธาน ทำการวางศิลาฤกษ์ เมื่อ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔)
๒.  จัดหาปัจจัย การก่อสร้างตามโครงการจาก พุทธศาสนิกชนชาวไทย และชาว             บังคลาเทศ เชิญชวนทำบุญ บริจาคทรัพย์ พร้อมปัจจัยสร้างศาสนสถานในพระพุทธศาสนา
๓.  ประสาน บุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ ร่วมมือ ร่วมใจกันทั้ง ประเทศ เพื่อจัดแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ ด้วย วิธีการ จิตอาสา
๔.  ประสาน หน่วยงาน องค์กร สถาบันที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานในโครงการเพื่อให้คำแนะนำ ความสะดวก ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายของ ประเทศ


ปัญหาอุปสรรค
๑.  โครงการสร้างพระมหาเจดีย์ สถาปัตยกรรมไทยบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพร้อมอาคารปฏิบัติธรรม ใช้งบประมาณ ประมาณ ๒๙ ล้านบาท นับแต่เริ่มวางศิลาฤกษ์  ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน  เก็บปัจจัยก่อสร้างได้ เพียง  ล้านบาท จึงยังขาดปัจจัยอีกเป็นจำนวนมาก
๒.   การดำเนินการบางครั้งติดปัญหา เกี่ยวกับ สังคม วัฒนธรรม (ที่แตกต่าง) การเมือง (มีความขัดแย้งทำให้ล่าช้า และขาดแคลน วัสดุบ้าง
๓.  การควบคุม ประสานงานเพื่อความเข้าใจก่อนลงมือทำงาน ในแต่ละขั้นตอน มีปัญหาที่อุปกรณ์  วิธีการทำแบบไทยๆ  และบุคลากรน้อย
๔.  เนื่องจากเป็นสถาปัตยกรรมไทย ผู้ก่อสร้าง และผู้ควบคุมงาน ชาวบังคลาเทศไม่มีประสบการณ์บางอย่างที่เกี่ยวกับ ศิลปกรรม เช่นลวดลายไทย จำเป็นต้อง เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ตรวจ ดูงาน สถานที่จริงบ่อยครั้ง


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑.   โครงการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ฯ พร้อมอาคารปฏิบัติธรรมจะแล้วเสร็จ ภายใน ประมาณ ปี ๒๕๕๘
๒.   เปิด  ฝึกอบรม สอนสมาธิ  และทำกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ให้ชาวพุทธบังคลาเทศ
๓.    ถือเป็นศาสนสถาน และ สถาปัตยกรรมไทยที่สำคัญแห่งหนึ่งใน บังคลาเทศผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายไทย:
. พระราชภาวนาพินิจ (หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย) เจ้าอาวาส วัดพุทธบูชา กรุงเทพฯ
. พระอาจารย์ สุจิต สุคโต  วัดพุทธบูชา  และลูกศิษย์
ฝ่ายบังคลาเทศ:
. มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช โชติปาล มหาเถโร    .โคมิลล่า  บังคลาเทศ
     ๒. พระสีลภัททะ มหาเถโร   เจ้าอาวาส วัดนิวสาลวัน     


โครงการสร้างพระมหาเจดีย์ พุทธบูชา มหาโลกนาถ ปชาสามัคคี ศรีอนาลโย   พร้อมอาคารปฏิบัติธรรม วัดนิวสาลวัน ประกอบด้วย ส่วน คือ

    ส่วนองค์ยอดเจดีย์  เป็นโดม เตรียมเพื่อใช้ประดิษฐาน และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  สร้างด้วย สแตนเลส สีทอง ความสูง  ๑๖ เมตร

      ชั้น ด้านในเจดีย์  มีพระพุทธรูป ประจำ ทิศ  และ มีรูปเหมือนของ ครูบาอาจารย์  ตั้งไว้ โดยรอบ ให้เป็นที่เคารพ สักการะ ของชาวพุทธโดยทั่วไป

      ชั้นล่าง เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม(Meditation Centre)

สำหรับด้านหน้า องค์พระมหาเจดีย์ มีประดิษฐาน พระพุทธรูป ปางลีลา  ความสูง ๗.๗๙เมตร

จากประมาณการ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง   ๒๙ ล้านบาท
ได้จ่ายเงินในส่วน โครงสร้าง อาคารปฏิบัติธรรม ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึง ปัจจุบัน เป็นเงิน  ล้านบาท
  ยังรอการจ่าย  ค่าสร้าง  และติดตั้งองค์เจดีย์  สแตนเลส สีทอง สูง ๑๖ เมตร  เป็นเงิน - ล้าน บาท
 ยังเหลือค่าใช้จ่าย ในการ สร้างพระพุทธรูป เป็นพระประธาน  หล่อรูปเหมือนครูบาอาจารย์  รวมทั้ง     การตกแต่งภายใน และภายนอก ซึ่งยังขาดปัจจัย อยู่มาก


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ

ติดต่อทำบุญได้ที่

พระราชภาวนาพินิจ (หลวงปู่สนธิ์ อนาลโย)
                เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา


โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์:
ธนาคารกรุงไทย สาขาประชาอุทิศ-ทุ่งครุ
ชื่อ พระราชภาวนาพินิจ (สนธิ์) คำมั่น เลขที่  465-0-27572-5
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาทุ่งครุ
ชื่อ พระสุจิต สุคโต เลขที่  756-2-57545-0

ติดต่อ: พระสุจิต สุคโต  กุฏิอนาลโย วัดพุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140  โทร. 090-5655440

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน เจริญด้วย จตุรพิธพรชัย มี อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณ ธนสารสมบัติตลอดไปด้วยเทอญ

ดูภาพงานก่อสร้าง Click ที่นี้